لطفا توجه کنید!

⭕️ با توجه به حجم سفارشات این عروسک، ارسال 7 روزه میباشد

لطفا در صورت تمایل خرید خود را هرچه سریع ترثبت کنید 

(موجودی این عروسک محدود میباشد.)